Wie zijn wij en hoe werken wij?

Geschiedenis:
TAS is begonnen in 1999 als Tiener Activiteiten Schrijverswijk met een tienerinloop en heeft altijd deel uitgemaakt van de toenmalige welzijnsorganisaties van Heerhugowaard (SWH en Kern8), een medewerker vanuit deze organisaties is altijd verbonden geweest aan de organisatie. TAS was bekend in Heerhugowaard door het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor tieners. Met het verdwijnen van Kern8 eind 2014 uit Heerhugowaard, is TAS zelfstandig verder gegaan. Op 4 februari 2015 is door de vrijwilligers Stichting TAS opgericht, gewoon met dezelfde naam omdat die herkent werd in Heerhugowaard door kinderen, hun ouders en de buurt. Daarnaast was het ook gewoon praktisch, zo hoefde we niks aan te passen, want overal stond al TAS op. We besteden (nog steeds) namelijk liever iedere euro aan activiteiten dan aan promotie. Wel kwam er een kleine aanpassing in de naam omdat we niet meer specifiek gericht op tieneractiviteiten waren, maar op activiteiten voor kinderen en tieners. Zo ontstond de naam TAS dat voortaan stond voor Team Activiteiten Samendoen, niet de beste afkorting, wel de meest praktische.


Wie en Wat is Stichting TAS:
TAS is een Stichting die van mening is dat het voor de gemeente Dijk en Waard (met name de kinderen van 4 t/m 15 jaar) zeer wenselijk is dat er een aanbod (vakantie)activiteiten is waarbij er ruimte is voor eigen invulling, maar wel met gedegen ondersteuning en begeleiding van volwassenen die hier al ervaring mee hebben. We zijn een sterke organisatie, we doen ons best dit te blijven en ons zelfs steeds te verbeteren en vernieuwen.
We zijn de vrijwilligersorganisatie in de gemeente Dijk en Waard die betrokken wil zijn en is bij de wijk en zijn bewoners, bij de mensen die iets voor elkaar willen betekenen in een wijk. Onze rol is om de sociale samenhang van een buurt te verstevigen, dit door het bieden van laagdrempelige activiteiten en samen te werken met de betreffende werkgroepen.
Volwassenen zijn vaak prima zelf in staat hun sociale leven en vrijetijdsbesteding te regelen, maar dit is voor kinderen niet vanzelfsprekend en deze groep dreigt buiten de boot te vallen nu de inzet is iedereen in zijn eigen kracht te zetten. Kinderen zijn nog geen eigen rechtspersoon, kunnen niet zelfstandig handelen, hebben ondersteuning nodig om zichzelf te kunnen ontwikkelen en te groeien.
Laagdrempelige activiteiten zijn een middel om kinderen hierbij te begeleiden, om competenties te ontwikkelen en op oudere leeftijd zelf mogelijk vrijwilligerswerk te kunnen gaan doen (maatschappelijke betrokkenheid), om vrienden te leren maken en om zelfvertrouwen te ontwikkelen.
De TAS vrijwilligers staan ieder in hun eigen kracht en willen kinderen en buurtbewoners die dit lastiger vinden ondersteuning en begeleiding bieden. Altijd vanuit een positieve invalshoek en gericht op kansen en mogelijkheden. Buurtbewoners krijgen een kans samen met anderen op een gezellige manier mooie activiteiten te ontwikkelen en kinderen krijgen de kans deel te nemen
De methodiek die TAS daarvoor gebruikt is voor iedereen toegankelijke activiteiten, waar bewoners en kinderen elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren. Een plek waar men zich thuis en veilig voelt, een plek waar kinderen ondersteund worden in hun weg naar adolescentie en volwassen worden, waar iedereen in zijn of haar eigen kracht een steentje bijdraagt in hun leefomgeving.


Doel:
Het doel is tweeledig:
1. Het bieden van een wisselend aanbod vrijetijdsactiviteiten voor de leeftijdsgroep 4-15 jaar
2. Het bieden van een leuke en leerzame vrijwilligersfuncties op het eigen niveau (bestuur, ondersteuning, uitvoering, organisatorisch).

Onze kracht:
TAS zet Burgerkracht in voor kinderpracht.
TAS gaat voor die vakantieactiviteiten, die draaien om het brengen van blijdschap en een geluksgevoel bij de gehele familie, de vrijwilligers, maar vooral bij de kinderen. Niets is mooier dan een jeugd te mogen hebben, waar je straks ook als volwassene met plezier op terug kunt kijken. Ouders worden blij voor en door hun kinderen en worden gestimuleerd zelf mee te doen om dit te realiseren. Doordat ook volwassenen elkaar ontmoeten en zelf ook groeien, verbetert de samenhang in de leefomgeving.

BELANGRIJKE ZAKEN:
Aansprakelijkheid
We proberen elk risico te vermijden. Toch zit een ongelukje vaak in een klein hoekje, daar waar gespeeld wordt kunnen (kleine) ongelukjes gebeuren, we waarschuwen daarom dat iedereen altijd goed moet blijven uitkijken. Huisdieren worden niet toegelaten op het terrein. Kom niet in je mooiste kleren en wel op stevige schoenen naar de activiteiten. Volg aanwijzingen op, luister naar de begeleiders. Bij TAS werken we alleen met vrijwilligers, we doen onze uiterste best om alles goed, veilig en soepel te laten verlopen maar het blijft altijd een eigen keuze van de ouders om uw kind(eren) mee te laten doen. De organisatie kan NIET aangesproken worden voor eventueel geleden schade.
Foto’s
Tijdens al onze activiteiten worden er foto’s genomen en deze worden, na screening, op de website van TAS geplaatst. Als je ouders/verzorgers dat niet willen, moeten ze dit aangeven op het inschrijfformulier. Foto’s die je zelf maakt, dienen zonder toestemming niet gedeeld te worden met derden als er andere kinderen/volwassenen opstaan dan de eigen familie. Die zijn alleen voor eigen gebruik.
Meedoen bij TAS
Meedoen bij TAS is meedoen bij een vrijwilligersorganisatie, daardoor werken wij met duidelijke afspraken die hieronder genoemd worden:
* Als ouder/verzorger bent u aansprakelijk voor met opzet aangerichte schade door uw kind(eren)
* Als ouder/verzorger begrijpt u dat er geen geld teruggegeven kan worden bij afzegging
* Als ouder begrijpt dat TAS de activiteit bij een te kort aan gelden, materialen of vrijwilligers moet afzeggen en betaald deelnamegeld retour zal geven
* Als ouder begrijpt u dat deelname van uw kind(eren) op naam is en bij wijzigingen dit via TAS geregeld dient te worden. (i.v.m. nieuwe deelname-/gegevenslijst/bijzonderheden e.d.)
* Als ouder/verzorger bent u op de hoogte en gaat u akkoord met het plaatsen van foto’s van uw kind op de website/sociale media van TAS.
* Als ouder/verzorger plaats u zelf geen foto’s op sociale media van andere kinderen die gemaakt zijn bij een TAS activiteit zonder toestemming daarvoor, tenzij de andere personen op de foto onherkenbaar zijn (gemaakt).
* Als ouder/verzorger gaat u akkoord met het feit dat TAS niet aansprakelijk gesteld kan worden voor geleden schade
* Als ouder/verzorger bent u op de hoogte dat TAS een vrijwilligersorganisatie is en dat hun deskundigheid soms beperkt is. Er kan dus een besluit genomen worden dat een kind niet verder mee kan doen bij complexe problematiek. Natuurlijk proberen wij dit te voorkomen
Omgaan met elkaar
Bij alle TAS activiteiten hanteren we dezelfde regels. Deze zijn gelijkwaardig aan de regels thuis of op school, Je luistert naar elkaar en de begeleiders, we pesten niet, sluiten niemand buiten, volgen op wat de begeleiders vragen of zeggen en we hebben respect voor elkaar. Als je zelf iets niet op kunt lossen vraag je hulp bij een begeleider.
Medicijngebruik en andere bijzonderheden (bijv. een dieet of een allergie)
Gebruik je medicijnen of zijn er andere bijzonderheden, laat je ouders dit dan via de inschrijflijst doorgeven aan de organisatie. Ook kunnen de eventuele medicijnen bij de organisatie in beheer worden gegeven. Als de begeleiders deze moeten geven dient dit goed te worden besproken (hoeveelheid, hoe toe te dienen en wanneer). Hiervoor wordt ook getekend.
Het lijkt misschien overbodig, maar voor alle duidelijkheid: roken en alcoholgebruik zijn verboden bij TAS activiteiten. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor ouders.
Wij stellen het op prijs als je ouders (ook op de inschrijflijst) doorgeven als je iets niet mag of kan eten, dan kunnen wij hier rekening mee houden en dat vinden wij belangrijk

Meedoen bij TAS als vrijwilliger:
* De Stichting maakt met nieuwe vrijwilligers de volgende mondelinge afspraken. Indien dit wenselijk is, wordt dit schriftelijk bevestigd en met elkaar ondertekend.
* De vrijwilliger verklaart bekend te zijn is met de doelen van de organisatie en is/wordt ingelicht over het huishoudelijk reglement en (eventuele) werkplannen gerelateerd aan de uit te voeren taken.
* Het is de vrijwilliger helder, dat pesten grensoverschrijdend gedrag, (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, kwetsend gedrag of beledigingen niet getolereerd worden binnen de organisatie.
* De vrijwilliger meldt zich, na vraag vanuit de Stichting, via mail of app aan voor het verrichten van activiteiten/werkzaamheden. Wanneer de vrijwilliger zicht heeft aangemeld, wordt er op de inzet gerekend.
* De vrijwilliger beslist zelf hoe groot de eigen mogelijkheden zijn voor het uit kunnen voeren van de activiteiten. Dit zal de vrijwilliger bespreken, zodat dit helder is voor de organisatie.
* De vrijwilliger ontvangt in principe geen vergoedingen. Uitzonderingen worden alleen gemaakt volgens duidelijk, van te voren, gemaakte afspraken met het bestuur. Er wordt dan gekeken naar een vrijwilligersvergoeding of een brandstofvergoeding van de werkelijk gemaakte kosten op declaratiebasis, welke kosten zoveel als mogelijk aangetoond moeten worden met bewijsstukken.
* Eventuele uitgaven ten behoeve van de activiteiten kunnen gedaan worden binnen de vastgestelde begroting, na overleg met de coördinator of het bestuur, met overleggen van bewijsstukken (bonnen).
* De vrijwilliger is voor zelf gemaakte schade aan derden niet verzekerd via de Stichting maar zal verzekerd moeten zijn middels een eigen WA verzekering. Daarnaast zijn vrijwilligers van Heerhugowaard secundair verzekerd via de gemeente Heerhugowaard.
* Gedurende de periode dat de vrijwilliger werkzaam is bij de bovengenoemde organisatie kan er aanspraak gemaakt worden op begeleiding/ondersteuning vanuit de Stichting tijdens de werkzaamheden.
* De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de verrichte werkzaamheden.
* De vrijwilliger krijgt de gelegenheid om binnen het vastgestelde beleid eigen initiatieven te ontplooien.
* De vrijwilliger is op de hoogte, dat er vertrouwenspersonen zijn binnen de organisatie bij wie alles bespreekbaar gemaakt kan worden.
* Voor alle vrijwilligers van Stichting TAS Heerhugowaard wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.
* Stichting TAS en de vrijwilliger gaan ermee akkoord dat er eventueel een afschrift van deze overeenkomst gaat naar een instantie zoals Sociale zaken van de gemeente, een werkgever of een uitkeringsinstantie indien dit noodzakelijk is voor de vrijwilliger of aangevraagd wordt door een van deze instanties. Dit zal eerst besproken worden met beide partijen.
* Indien de mogelijkheid bestaat bijzonder verlof te krijgen voor vrijwilligerswerk zal de Stichting natuurlijk meewerken aan een brief hierover.
*De vrijwilliger moet het vrijwilligerswerk en de eventuele vergoedingen zelf doorgeven aan instanties of de werkgever, indien daar om gevraagd wordt.

Beleid met betrekking tot het werken met kinderen
Onderstaand stuk is mogelijk een zwaar stuk, maar wij zijn van mening dat het belangrijk is uit te leggen hoe wij als organisatie werken omdat kinderen een zeer kwetsbare doelgroep zijn en wij onze verantwoordelijkheid al van te voren nemen.

Voor alle vrijwilligers van Stichting TAS Heerhugowaard wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.
Stichting TAS Heerhugowaard kan met een VOG controleren of vrijwilligers ooit beschuldigd zijn van mishandeling in welke vorm dan ook. Stichting TAS Heerhugowaard vindt het specifiek belangrijk om grensoverschrijdend gedrag onder de aandacht te brengen. In onze projecten hebben de doelgroepen te maken met een afhankelijkheidspositie ten opzichte van de vrijwilligers. Als vrijwilliger van Stichting TAS Heerhugowaard heb je de positie om hulp te verlenen, waaruit machtsverschil ontstaat. Dit machtsverschil kan bijvoorbeeld ontstaan door verschil in leeftijd en geslacht. In situaties van seksueel misbruik is er altijd sprake van een machtsverschil tussen de pleger en het slachtoffer.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag bestaat naast aanranding en verkrachting ook uit het maken van seksueel getinte grappen of opmerkingen. Seksueel misbruik kan voor het slachtoffer ernstige gevolgen hebben op korte termijn, maar het kan op lange termijn ook leiden tot psychische of psychosomatische klachten. Het vertrouwen van het slachtoffer wordt geschaad. Wanneer seksueel misbruik binnen een organisatie plaatsvindt, heeft dit veel invloed op alle betrokkenen. Allereerst heeft het grote impact op de slachtoffers, maar ook op de vrijwilligersorganisatie. Het bespreekbaar maken van seksueel misbruik en het besef creëren dat seksueel misbruik in vrijwilligerswerk voorkomen kan worden, is de eerste stap binnen organisaties – zoals Stichting TAS Heerhugowaard – voor de preventie van seksueel misbruik. Vanzelfsprekend willen wij binnen Stichting TAS Heerhugowaard seksueel misbruik voorkomen daarom werken wij ook met het principe dat we niet alleen zijn met een kind er zullen altijd andere kinderen of vrijwilligers nabij zijn. Ook hebben wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bij vermoedden van (emotionele of lichamelijk) mishandeling, verwaarlozing, misbruik, grensoverschrijdend gedrag of andere zorgelijke zaken waarbij de ouders, verzorgers, familieleden of de leefomgeving van het kind betrokken zijn. Wij staan voor de zorg van het kind en zullen bij vermoedens advies inwinnen en/of melding maken bij het meldpunt van Veilig Thuis

Tot slot willen we met klem benadrukken dat (seksueel) misbruik of grensoverschrijdend gedrag niet speelt binnen de Stichting en dat we er ook niet van uit gaan dat we hiermee te maken krijgen. Als bestuur willen we een proactieve houding aannemen ten opzichte van dit onderwerp. Met behulp van een VOG en gedragsregels willen we binnen de organisatie veiligheid creëren en naar buiten toe veiligheid uitstralen.

TAS is aangemeld bij in Veilige handen, Platform voor vrijwillige inzet.

In onze organisatie zijn twee vertrouwenspersonen te weten mw. D de Boer en mw. A. Eising. Zij zijn de eerste aanspreekpunten over dit onderwerp voor zowel kinderen als vrijwilligers.